બધા શ્રેણીઓ
EN

હોમ>સંદર્ભ>પETટ્રોકેમિકલ્સ, કોલ-બેઝ્ડ રસાયણો અને ગેસ પ્રોસેસિંગ

પETટ્રોકેમિકલ્સ, કોલ-બેઝ્ડ રસાયણો અને ગેસ પ્રોસેસિંગ

અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પેટ્રોકેમિકલ્સ, કોલસા આધારિત રસાયણો અને ગેસ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગોમાં છે.

તિયાનજિન દગાંગ ઓઇલફિલ્ડ
હુબેઈ જિયાનઘન ઓઇલફિલ્ડ
યુયાંગ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ
જ્યુજિયાંગ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ
શેન્ડોંગ હેયુઆન પેટ્રોકેમસીયલ કું., લિ.
ચાંગલિંગ પેટ્રો-રિફાઇનિંગ એન્ડ કેમિકલ કું., લિ.
લુઓયાંગ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ
ગુઆંગઝાઉ ગુઆંગી ડેવલપમેન્ટ કું., લિ.
ગાન્સુ યિંગુઆંગજુયિન કેમિકલ્સ કું., લિ.
યાન્તાઇ જુલી ફાઇન કેમિકલ્સ કું., લિ.
જ્યુજિયાંગ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ
શેન્ડોંગ ડોંગમિંગ પેટ્રોકેમિકલ કું., લિ.
સુકિયાન શિન્યા ટેકનોલોજી કું., લિ.
નાનજિંગ રોંગક્સિન કેમિકલ્સ કું., લિ.